defult image
سمت وب

HTML 5.2

فاطمه رضانژاد 3 سال پیش دیدگاه

این نسخه ی خاص،پنجمین نسخه ی اصلی و دومین بازبینی جزیی زبان پایه گستره وب جهانی ،HTML است.در این نسخه،ویژگی های جدیدی برای کمک به برنامه نویس ها اضافه شد.علاوه بر این، عنصرهای جدیدی هم   بر اساس تحقیق و بررسی در تجربه های رایج برنامه نویس ها ،معرفی شدند.

فاطمه رضانژاد